Privacy beleid

Privacy Statement

Frank’s Mobiele Service, gevestigd aan Parmentierweg 7602 PW Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Frank Westra is de Functionaris Gegevensbescherming van Frank’s mobiele service.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Frank’s Mobiele Service verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Frank’s Mobiele Service verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Merk, type en serienummer machine
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Frank’s Mobiele Service verwerkt uw persoonsgegevens op grondslag dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren en/of op locatie uit te kunnen voeren

Frank’s Mobiele Service verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Frank’s Mobiele Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > zolang u klant bent > voor juiste facturatie.
 • Adresgegevens en e-mail > zolang u klant bent > voor juiste facturatie en opsturen/ bezorgen/ op locatie komen.
 • Merk, type en serienummer machine> zolang u klant bent > voor het professioneel uit kunnen voeren van werkzaamheden (onderhoud en/of reparaties).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Frank’s Mobiele Service en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@franksmobieleservice.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Frank’s Mobiele Service wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Mijn website en/of dienst hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers en/of websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via Info@franksmobieleservice.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Frank’s Mobiele Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Info@franksmobieleservice.nl. Frank’s Mobiele Service heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Laptop is met wachtwoord beveiligd, voorzien van een firewall en antivirus software die actueel is.
 • Back-up vind alleen plaats op een beveiligd netwerk, naar Googledrive met 2-staps verificatie.
 • E-mail is beveiligd middels vingerafdrukscanner en wachtwoord.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Frank’s Mobiele Service neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Frank’s Mobiele Service) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Frank’s Mobiele Service verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.